Here & Now

 • 万物一体,缘起性空

 • 敬天,行善,审美

 • 因上努力,果上随缘

 • 谦、敬、勤、恒、舍

 • 子来曰:“父母于子,东西南北,唯命之从。阴阳于人,不翅于父母,彼近吾死而我不听,我则悍矣,彼何罪焉!夫大块载我以形,劳我以生,佚我以老,息我以死。故善吾生者,乃所以善吾死也。今之大冶铸金,金踊跃曰‘我且必为镆鋣’,大冶必以为不祥之金。今一犯人之形,而曰‘人耳人耳’,夫造化者必以为不祥之人。今一以天地为大炉,以造化为大冶,恶乎往而不可哉!成然寐,蘧然觉。” ——《庄子.大宗师》

 • 法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

 • 虚邪贼风,避之有时,恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来?

 • 丈夫在世当有为,为民播下太平春

 • 行霹雳手段,怀菩萨心肠

 • 合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下

 • 种子生现行,现行熏种子

 • 烦恼,以忍辱为妙解;是非,以不辩为解脱。

 • 游戏三昧

0%